SSAB privaatsusavaldus

Viimati uuendatud 16. aprillil 2018

Käesolev privaatsusavaldus kirjeldab isikuandmete töötlemist SSAB ja tema sidusettevõtete, sh Tibnori ja Ruukki („SSAB“) poolt. See vastab küsimustele selle kohta, milliseid isikuandmeid SSAB kogub, kasutab ja jagab, millistel eesmärkidel andmeid kogutakse ja millised on kasutajate õigused. Kasutajad võivad olla SSAB kliendid, klientettevõtete esindajad, võimalikud kliendid või internetikasutajad, kes veebilehte külastavad („Kasutajad“).

SSAB veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja teenustele. Need veebisaidid või teenused rakendavad oma privaatsusavaldusi. SSAB ei võta mingit vastutust kolmandate osapoolte privaatsusvalduste ega isikuandmete töötlemise eest kolmandate osapoolte poolt. Palun pöörake tähelepanu nende vastavatele privaatsusavaldustele ja nendes esinevatele muudatustele.

 

1. ANDMEVALDAJA

Andmevaldaja kooskõlas rakenduvale andmekaitseseadusele on SSAB AB (registreerimisnumber: 556016-3429, aadress: P.O. Box 70, SE-101 21 Stockholm, Rootsi) kõigis küsimustes, mis puudutab korporatiivsel tasemel andmetöötlust, näiteks turundustööriistade osas, mida kasutavad kõik SSAB kontserni ettevõtted. SSAB siseselt on privaatsusküsimuste põhikontakt data.privacy@ssab.com

SSAB vastutab kõigi isikuandmete kaitse eest kooskõlas käesoleva avalduse ja rakenduvate andmekaitseseadustega.

 

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JURIIDILINE ALUS JA EESMÄRK

SSAB töötleb kasutajate isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, mida selgitatakse allpool.

2.1 Teenuse pakkumine

Isikuandmete töötlemise põhieesmärk on veebisaidi käitamine ja SSAB toodete ja teenuste pakkumine. Isikuandmete töötlemine põhineb peamiselt lepingul kasutajaga ja see hõlmab ka töötlemist, mis on vajalik enne kliendisuhete loomist.

2.2 Turundus ja kommunikatsioon

Kasutajate isikuandmeid kasutatakse kasutajatega suhtlemiseks ja turunduseesmärkidel. Selles osas põhineb töötlemine SSAB legitiimsel huvil pakkuda kasutajale asja- ja ajakohast teavet osana veebisaidist. Samuti põhineb see SSAB legitiimsel huvil tutvustada SSAB uusimaid tooteid ja teenuseid ja isikupärastada kasutaja kogemust.

Teatud määral põhineb elektroonilistes kanalites turustamine kasutaja varasemal nõusolekul, näiteks turundussõnumite saatmine. Kasutaja peab tutvuma allpool lõiguga 6, kus on esitatud lisateave turunduskommunikatsiooni ja kasutaja selleteemaliste õiguste kohta.

2.3 Toodete ja teenuste arendamine

SSAB eesmärk on pakkuda kõrgetasemelisi teenuseid ja anda kasutajatele asjakohast teavet nende teenuste kohta. Seetõttu võib SSSAB kasutada isikuandmeid selleks, et analüüsida turgu, kasutajagruppe ja veebisaidi kasutamist, et arendada ja parendada veebisaidi ning SSAB toodete ja teenuste kvaliteeti. See töötlemine põhineb SSAB legitiimsel huvil kasvada ja areneda.

SSAB kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnikaid statistilistel eesmärkidel, et koguda anonüümset koondstatistikat, mis võimaldab SSAB-l mõista, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad, ja tõsta kasutajasõbralikkust. Lisateavet vt SSAB küpsiste kasutamise avaldisest.

2.4 Infoturve

SSAB võib töödelda tehnilist teavet, sh teatud isikuandmeid, infoturbe eesmärgil ja pettuste ärahoidmiseks. SSAB rakendab infoturbemeetmeid selleks, et turvata äriteavet ja oma varasid, kaitsta isikuandmeid, hoida ära kriminaalseid tegevusi ja tagada veebisaitide ja teenuste kättesaadavus. Säärane töötlemine põhineb SSAB legitiimsel huvil tagada võrgustiku ja informatsiooni piisaval tasemel turvalisus.

2.5 Isikuandmete töötlemine SSAB kontserni siseselt

Kasutajate isikuandmeid võidakse töödelda teistes SSAB kontserni ettevõtetes. Sellisel juhul põhineb isikuandmete töötlemine SSAB legitiimsel huvil korraldada ja hallata kliendisuhteid, turundus- ja infoturbemeetmeid kontserni siseselt asjakohasel ja praktilisel moel.

 

3. ANDMETE KOGUMINE

SSAB võib koguda isikuandmeid erinevatel viisidel, mida selgitatakse allpool.

3.1 Kliendisuhe

SSAB töötleb isikuandmeid heade kliendisuhete säilitamiseks, näiteks toodete või teenuste pakkumisel ja tarnimisel ning kliendikommunikatsioonis. Neid isikuandmeid kogutakse otse kasutajatelt.
Sõltuvalt kasutaja suhtlusviisist võib SSAB koguda järgmisi isikuandmeid:

 • Kasutaja põhiteave, näiteks nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • Kasutaja tööandja põhiteave, ettevõtte nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • Teave kliendisuhete, näiteks tellitud toodete ja teenuste ning kliendisuhte alguse ja lõpu aja kohta;
 • Arveldusteave, näiteks kontonumbrid, tehtud maksed, makstud ja maksmata arved, ja
 • Kliendisuhtlused.

 

3.2 Kasutaja suhtlemine SSAB-ga kas veebisaidi vahendusel või muul moel

SSAB võib koguda isikuandmeid, kui kasutajad võtavad ühendust SSAB klienditeenindusega, kasutavad veebisaidi vestlusfunktsiooni, võtavad SSAB-ga ühendust muul moel, tellivad SSAB uudiskirja või osalevad küsitlustes või võistlustes kas veebisaidil või mujal. Neid isikuandmeid kogutakse otse kasutajatelt.

SSAB võib koguda isikuandmeid, mida kasutaja on jaganud SSAB-ga, näiteks:

 • Kasutaja põhiteave, näiteks nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • Kasutaja tööandja põhiteave, ettevõtte nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • Põhjused, miks SSAB-ga ühendust võeti ja kontaktiga seotud asjaolud, ja
 • Osaletud küsitlused ja võistlused.

 

3.3 Automaatselt kogutav teave veebisaidi ja teenuste kasutamise kohta

SSAB kogub ja töötleb automaatselt järgmist tehnilist teavet kasutaja ning SSAB poolt pakutava veebisaidi, toodete ja teenuste kasutamise kohta:

 • IP-aadress, seadme ID, seadme tüüp, kasutatav operatsioonisüsteem ja rakenduse sätted;
 • Kasutaja tegevus, näiteks vaadatud leheküljed ja elemendid, millel klõpsati;
 • Ajatemplid ja logiandmed, mis on seotud teenuse kasutamisega, ja
 • asukoht/päritoluriik.

Neid tehnilisi andmeid kogutakse automaatselt läbi veebisaidi ja teenuste kasutamise.

3.4 Muudest allikatest kogutud teave

SSAB võib aeg-ajalt koguda teavet lisaks ka avalikult kasutatavatest allikatest ja kolmandatelt osapooltelt, näiteks sotsiaalvõrgustikest ja turundusettevõtetelt. Näiteks võib SSAB leida põhiteavet kasutaja sotsiaalvõrgustiku profiilist, kui kasutaja logib SSAB veebisaidile või teenustesse sisse läbi sotsiaalvõrgustiku konto.

 

4. ANDMETE JAGAMINE

SSAB võib kasutaja isikuandmeid jagada järgmiste kolmandate osapooltega:

 • Muud SSAB kontserni ettevõtted ülaltoodud eesmärkidel;
 • Usaldusväärsed teenusepakkujad, näiteks edasimüüjad ja turundusteenuse pakkujad ülaltoodud eesmärkidel. Need usaldusväärsed teenusepakkujad tegutsevad igal ajal SSAB nimel ning SSAB vastutab kasutaja isikuandmete kasutamise eest;
 • Kui see on seadusega lubatud või nõutav kompetentsete avalike võimude poolt, näiteks kohtukutsete või muude siduvate aktidega;
 • Kui SSAB on seotud ettevõtete liitumise, ülevõtmise, varade täieliku või osalise müügiga, või
 • Kui SSAB usub heauskselt, et avaldamine on vajalik, et kaitsta SSAB õigusi, kasutaja või teiste isikute turvalisust, uurida pettust või vastata valitsusasutuse nõudele.

 

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJASPOOLE EL-i/EMP-d

5.1 Kontsernisisene edastamine

Kuna mõned SSAB kontserni ettevõtted asuvad väljaspool EL-i/EMP-d, võidakse kasutaja isikuandmed edastada väljaspoole EL-i/EMP-d, näiteks USA-sse. Sellisel juhul kasutab SSAB kohustuslikke kehtestatud mehhanisme, mis võimaldavad edastamist väljaspoole EL-i/EMP-d, näiteks standardseid lepinguklausleid, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon.

5.2 Väljaspool EL-i/EMP-d asuvad teenusepakkujad

SSAB võib veebisaidi või teenuste pakkumisel kasutada alltöövõtjaid. Kui see on vajalik ning veebisaidi ja teenuste pakkumise eesmärgil nõutaval määral võidakse isikuandmeid edastada ka väljaspool EL-i/EMP-d asuvatesse riikidesse. Sellisel juhul kasutab SSAB kohustuslikke kehtestatud mehhanisme, mis võimaldavad edastamist väljaspoole EL-i/EMP-d, näiteks standardseid lepinguklausleid, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon. SSAB tugineb nn privaatsuskilbile (Privacy Shield), juhul kui USA-s asuvad teenusepakkujad on privaatsuskilbi sertifikaadiga. Lisateavet privaatsuskilbi raamistiku kohta, mille on välja töötanud USA kaubandusministeerium ja Euroopa Komisjon, ja sellega seotud isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta vt siit.

 

6. TURUNDUSKOMMUNIKATSIOON

Kui kasutaja esitab SSAB-le kontaktandmed, näiteks seoses toote või teenuse müügiga, võtab ühendust SSAB klienditeenindusega, tellib veebisaidilt käsiraamatu või muid materjale või osaleb võistlustel, võib SSAB kasutada kasutaja isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel ning soovitada SSAB uusimaid tooteid ja teenuseid, samuti isikupärastada kasutaja kogemust. Kasutajatele antakse võimalus anda eelnevalt vastav nõusolek, või kui rakenduvad seadused seda võimaldavad, siis loobuda SSAB või teiste kontserni ettevõtete turunduskommunikatsioonist.

6.1 E-turundus

SSAB võib kasutajale saata toote- või teenuseuuendusi, uudiskirju ja muud teavet olemasolevate või uute toodete ja teenuste kohta e-kirja ja SMS-ide vahendusel, kui kasutaja on andnud eelneva nõusoleku või kui SSAB-l on rakenduvate seaduste alusel luba seda teha.

Kasutaja võib turunduskommunikatsiooni saamisest igal ajal loobuda, klõpsates e-kirjade allservas olevale lingile „lõpeta tellimus“.

6.2 Statistika ja segregatsioon

SSAB võib luua kasutajagruppide profiile või segmentide andmeid, et luua anonüümset koondstatistikat SSAB veebisaitide, toodete ja teenuste kasutamise kohta, näiteks kasutajate eelduslik arv, vaadatud leheküljed, loetud e-kirjad, milliseid veebisaidi osi kasutajad kõige kasulikumaks peavad, funktsioonid, mida tuleks parandada, ja kontekst seoses kasutajagruppidele reklaami saatmisega. Nendel eesmärkidel kogutud andmeid ei kasutata ühegi kasutaja isiklikuks tuvastamiseks, vaid analüüsimiseks, kuidas kasutajad või kasutajagrupid veebisaiti või teenuseid üldiselt kasutavad.

6.3 Sihtreklaam

SSAB või SSAB reklaamipartnerid võivad kuvada kasutajale sisu või reklaame, näiteks võib kasutaja näha reklaami hiljuti vaadeldud SSAB veebisaidil vaadatud toote kohta. SSAB kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, et kuvada isikustatud reklaame, mis põhinevad näiteks kasutaja sirvimis- või ostuajalool või sisselogimisteabel.

Kui SSAB kogub või kasutab e-turunduslikel eesmärkidel teavet kasutaja sirvimisajaloo kohta, on kasutajal õigus igal ajal SSAB-ga ühendust võttes selles osas protestida. Protestimisõiguse kohta vt allpool lisateavet lõigust 8.

 

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Isikuandmeid säilitatakse vaid seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsusavalduses esitatud eesmärkide täitmiseks. Seejärel isikuandmed kustutatakse, v.a juhul, kui isikuandmete säilitamist nõuavad seadused või ükskõik millise osapoole õigused või kohustused.
Säilituse kestuse põhireeglid on järgmised.

 • Klientide isikuandmeid säilitatakse kliendisuhte vältel ning pärast seda seni, kuni see on vajalik või nõutav seadustega või ükskõik millise osapoole õiguste või kohustustega, näiteks arveldamise eesmärgil;
 • Andmeid, mis on kogutud klienditeeninduse, muu suhtluse, küsitluste ja võistluste käigus, säilitatakse seni, kuni see on vajalik kõnealuse küsimuse haldamiseks ja käsitlemiseks. 
 • SSAB kustutab või anonümiseerib turunduslikel eesmärkidel kasutatud andmed pärast mõistliku perioodi möödumist viimasest kontaktist kasutaja ja SSAB vahel, v.a juhul, kui andmete säilitamine on nõutav seadustega või ükskõik millise osapoole õiguste või kohustustega.
 • Kui kasutajal on küsimusi turunduslikel eesmärkidel säilitatavate andmetega, peab ta vaatama allpool lõik 8 lisateavet kasutaja vastavate õiguste kohta.

 

8. PRIVAATSUSÕIGUSED

Kasutajal on õigus vaadelda isikuandmeid, mida SSAB tema kohta säilitab.

Kasutajal on igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete korrigeerimist, uuendamist või eemaldamist. Arvestage, et teatud teave on vältimatult vajalik, et täita käesolevas avalduses sätestatud eesmärke, samuti võib see olla nõutav seadusega. Seetõttu ei pruugi selliste andmete kustutamine lubatav rakenduva seaduse alusel, mis sätestab kohustusliku säilitusperioodi.

Kasutajal on igal ajal õigus protestida konkreetsete töötlemistingimuste üle, mis põhinevad SSAB legitiimsel huvil. Kasutajatel on rakenduva andmekaitseseaduse piires õigus oma andmete töötlemist piirata.

Kasutajal on rakenduva seaduse piires õigus andmete portatiivsusele, st õigusele saada oma isikuandmeid struktureeritud ja tavapäraselt kasutatavas masinloetavas vormingus ning kanda neid isikuandmeid üle teisele andmevaldajale. See kehtib üksnes kasutaja poolt kliendilepingu või kasutaja nõusoleku alusel esitatud isikuandmete kohta.

Palun saatke ülaltoodud õiguste teemalised küsimused SSAB-e aadressil [privacy@ssab.com].

Kui kasutaja leiab, et SSAB poolne kasutaja isikuandmete töötlemine on probleemne, võib kasutaja esitada kaebuse EL-i/EMP riiklikule andmekaitseametile.

 

9. TURVALISUS

SSAB rakendab mõistlikke turvameetmeid, sh füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi, et kaitsta isikuandmeid kadude, hävimise, väärkasutuse ja volitamata kasutamise või avaldamise eest. Näiteks piirab SSAB ligipääsu sellele teabele üksnes volitatud kasutajate ja lepingupartneritega, kes peavad seda teavet omama oma töö iseloomu tõttu, ja kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega, kes võivad neid andmeid töödelda üksnes vastavalt SSAB esitatud juhistele.

Arvestage, et ehkki SSAB püüdleb isikuandmete mõistlike turvameetmete poole, ei suuda ükski turvasüsteem ära hoida kõiki võimalikke turvaprobleeme.

 

10. MUUDATUSED KÄESOLEVAS PRIVAATSUSAVALDUSES

SSAB võib käesolevat privaatsusavaldust ja selles esitatud teavet muuta. SSAB soovitab kasutajatel regulaarselt privaatsusavaldusega tutvuda, et saada teada selle võimalikest muutustest. SSAB esitab alati privaatsusavalduse kuupäeva, et kasutajad muudatusi näeksid. Arvestage, et see privaatsusavaldus on üksnes informatiivse eesmärgiga.
SSAB teavitab kasutajaid võimalikest muutustest mõistlikke ja käepäraseid kanaleid kasutades.

 

11. SSAB KONTAKTTEAVE

Teavet SSAB privaatsusavalduse või SSAB poolt konkreetse kasutaja kohta säilitatavate andmete kohta saate SSAB-st e-posti aadressil [data.privacy@ssab.com].

***